Podmienky konkurzu

Podmienky pre účasť na výberovom konaní do OŠ

Prílohy k formuláru:

     1.  Štruktúrovaný životopis

 • Fotografia uchádzača
 • Jednu fotografiu prostredia, predmetu alebo osoby, ktorá vyjadruje pohľad a osobnosť uchádzača.
 • Odpovedať na otázky: Kto som?, Kde sa vidím o 10 rokov?, 5 mojich silných a 5 slabých stránok, Čo pre mňa znamená hudba a umenie?

Talentová časť výberového konania:

Prvá časť – Spev

 1. Jedna operná alebo oratórna ária z obdobia baroka aj s da capo a ozdobami
 2. Jedna operná ária z obdobia klasicizmu
 3. Jedna ľubovoľná pieseň z obdobia 20. storočia
 4. Rytmicko-intonačné a improvizačné hudobné cvičenia
 5. Rozsah hlasového fondu speváka 
 • Výberová komisia má právo výberu árie alebo piesne z ponuky uchádzača, ako aj právo zastaviť uchádzača kedykoľvek počas jeho výstupu.  
 • Spievanie spamäti je podmienkou. 
 • Árie a piesne nemôžu byť transponované.
 • Repertoár musí byť prednesení v originálnom jazyku.
 • Notový materiál je potrebné poslať spolu s prihlasovacím formulárom.

Po tejto časti sa urobí výber a do ďalších výberových kôl postupujú iba vybraní uchádzači.

Druhá časť – Herectvo

 1. Preverenie hereckých schopností a improvizácia

 Tretia časť – Pohyb

Preverenie základných pohybových zručností, schopností speváka (pohybová improvizácia na rôzne druhy hudby a práca s ich áriami)

Korepetítor: zabezpečuje SND, prípadne si môže uchádzač priniesť svojho korepetítora.

Výsledky

Výsledky budú elektronickou formou zverejnené na stránke Operného štúdia SND do 15. júla, taktiež budú noví členovia informovaní osobitne na ich e-mailovú adresu.

 • Uchádzači si samostatne hradia cestovné náklady, ubytovanie a iné náklady spojené s účasťou na výberovom konaní.
 • Výberové konanie je neverejné a neanonymné.
 • Rozhodnutie poroty je konečné.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.