Kalendár

Konkurz

Prvé kolo

realizované online, formou zaslania linky s nahrávkou uchádzača (YouTube, Vimeo), ktorá bude obsahovať dve árie rôznych štýlových období.


Podmienky pre účasť v konkurze:

  • zaslanie odkazu/linky (YouTube, Vimeo) s dvomi áriami rôznych štýlových období v podaní uchádzača (v prípade, že video zabezpečíte heslom, nezabudnite nám ho uviesť v prihlasovacom formulári),
  • vyplnenie a zaslanie prihlasovacieho formulára (nájdete ho tu na stránke od pondelka 26. júla 2021),
  • zaslanie štruktúrovaného životopisu,
  • zaslanie fotografie uchádzača.

Linku na video, vyplnený prihlasovací formulár, životopis a svoju fotografiu nám posielajte najneskôr do 10. augusta 2021 na e-mailovú adresu opernestudio@snd.sk. Úspešní uchádzači z 1. kola budú o postupe do 2. kola vyrozumení e-mailom do 16. augusta 2021.


Druhé kolo

Druhé kolo sa bude konať prezenčne 21. augusta 2021, prípadne 28. augusta (náhradný termín) na skúšobnom javisku novej budovy SND.

Uchádzač si pripraví tri operné árie z troch rôznych štýlových období. Podmienkou je spev spamäti. Árie nemôžu byť transponované, repertoár musí byť prednesený v originálnom jazyku. Korepetítora zabezpečí SND, v prípade vlastného korepetítora je potrebné nás o tom informovať v prihláške.

Konkurz je neverejný a neanonymný. Uchádzači budú pri registrácii označení neanonymným registračným číslom. Konkurzná komisia má právo užšieho výberu z druhého kola a taktiež má právo výberu árie z ponuky uchádzača, ako aj právo zastaviť uchádzača kedykoľvek počas jeho výstupu.

Rozhodnutie konkurznej komisie je konečné a nemenné. Výsledky 2. kola budú zverejnené elektronickou formou v anonymizovanej podobe na stránke Operného štúdia SND a úspešní uchádzači budú informovaní mailom do 6. septembra 2021.

Cestovné náklady, ubytovanie a iné náklady spojené s účasťou na konkurznom konaní si uchádzači hradia sami.


Miesto konania:
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava

Poradie uchádzačov určí organizátor. Uchádzačov prosíme, aby sledovali platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR a riadili sa ňou.


Výsledky konkurzu zverejníme 6. septembra 2021.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.